Till startsidan för Biobank Sverige

Material Transfer Agreement (MTA)

Om prov ska skickas för analys inom eller utanför Sverige behövs ett Material Transfer Agreement (MTA).  Ett MTA (Material Transfer Agreement) reglerar parternas ansvar då biobankprov med tillhörande provkod ska skickas från en huvudman till en annan.

Vilka avtalsmallar ska jag använda?

MTA reglerar hur mottagaren får hantera prov samt hur prov ska hanteras när de inte längre behövs för det ändamål för vilket de skickades. Om regionerna är ansvariga för prov används de standardiserade avtalsmallar som arbetats fram inom Biobank Sverige. Mallarna gäller för prov och provkod. De gäller inte för annan data rörande studien

Följande avtalsmallar finns att tillgå:

  • När en region är huvudman för biobanken och ett svenskt universitet eller en annan region (än den som är huvudman för biobanken) är forskningshuvudman använd:
  • När en region är huvudman för biobanken och när det finns en sponsor som har det övergripande ansvaret för genomförandet av studien (uppdragsforskning) använd:
  • När huvudman för biobanken även är forskningshuvudman använd:

För mer information om Biobank Sveriges MTA mallar kan du ladda ner:

Personuppgiftsbiträdesavtal

Biobank Sveriges MTA mallar gäller för prov och tillhörande provdata (provkod). De gäller inte för annan data rörande studien. För annan data behöver ett personuppgiftsbiträdesavtal (enligt Dataskyddsförordningen/GDPR) upprättas med personuppgiftsbiträdet (mottagaren).

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har samlat information och tagit fram avtalsmallar för ett Personuppgiftsbiträdesavtal på både svenska och engelska som följer artikel 28 i GDPR – till SKRs webbplats >>