Till startsidan för Biobank Sverige

Etikansökan

Oavsett om prov omfattas av biobankslagen eller inte krävs en godkänd etikprövning för att få forska på humana prov eller känsliga personuppgifter.

Syftet med etikprövningslagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning.

Checklista inför etikansökan

För att kunna inrätta en provsamling för forskning i en biobank och/eller få tillgång till prov som omfattas av biobankslagen krävs en etikprövning som har godkänts av Etikprövningsmyndigheten.

För att ett etikgodkännande ska vara giltigt måste forskning påbörjas inom 2 år från godkännandet.

Nedan följer delar som behöver ingå i etikansökan.

 • Forskningshuvudman ska vara samma i etikansökan som i biobanksavtalen.
 • Forskningshuvudmän för studiens deltagande platser/sites ska anges
 • Vilka provtyper som ska tas
 • Vilka provmängder och hur ofta prov ska ta
 • Total mängd prov som tas
 • Vilka analyser som planeras
 • Om prov ska skickas inom eller utom EU/EES för åtgärd.
 • Vad som händer med prov efter avslutad studie
 • Om prov ska sparas för framtida forskning
 • Hur prov kodas och hur kodnyckeln förvaras
 • Hur personuppgifter ska hanteras och förvaras
 • Start- och sluttid för studien
 • Om provsamlingen ska utlämnas till en annan huvudmans biobank
 • Ansvarig biobank (namn och registreringsnummer hos IVO)

Förhandsgranskning av etikansökan

De flesta regioners biobankssamordnare erbjuder förhandsgranskning av och hjälp med utformning och rådgivning kring biobankdelarna i etikansökan och forskningspersonsinformation innan ansökan skickas till Etikprövningsmyndigheten (EPM). Denna tjänst erbjuds för att underlätta och förkorta handläggningstiderna i ett senare skede och minska behovet av ändringsansökningar till EPM.
Om ansökan gäller en av regionernas biobanker så kan du kontakta biobanksamordnare i den region som är huvudman för ansvarig biobank för mer information.

 

Kontaktuppgifter till biobanker och biobanksamordnare

Skicka in etikansökan

Information om ansökan om etikprövning och hur den ska skickas in finns hos Etikprövningsmyndigheten (EPM)

EPMs webbplats