Till startsidan för Biobank Sverige

Etikansökan

Oavsett om prov omfattas av biobankslagen eller inte krävs en godkänd etikprövning för att få forska på humana prov eller känsliga personuppgifter.

Syftet med etikprövningslagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning.

Checklista inför etikansökan

För att kunna teckna ett biobanksavtal och få tillgång till prov som omfattas av biobankslagen krävs en etikprövning som har godkänts av Etikprövningsmyndigheten.

För att ett etikgodkännande ska vara giltigt måste forskning påbörjas inom 2 år från godkännandet.

Nedan följer delar som behöver ingå i etikansökan.

 • Forskningshuvudman ska vara samma i etikansökan som i biobanksansökan.
 • Forskningshuvudmän för studiens deltagande platser/sites ska anges
 • Alla medverkande forskare ska anges
 • Vilka provtyper som ska tas
 • Vilka provmängder och hur ofta prov ska ta
 • Total mängd prov som tas
 • Vilka analyser som planeras
 • Till vilket/vilka länder prov ska skickas till för analys
 • Vad som händer med prov efter avslutad studie
 • Om prov ska sparas för framtida forskning
 • Hur prov kodas och hur kodnyckeln förvaras samt vem som har tillgång till den
 • Hur personuppgifter ska hanteras och förvaras
 • Start- och sluttid för studien
 • Om provsamlingen ska utlämnas till en annan huvudmans biobank
 • Ansvarig biobank (namn och registreringsnummer hos IVO)
 • Om undantagsregeln ska åberopas

Förhandsgranskning av etikansökan

De flesta biobanker erbjuder förhandsgranskning av och hjälp med utformning och rådgivning kring biobankdelarna i etikansökan innan ansökan skickas till Etikprövningsmyndigheten (EPM). Denna tjänst erbjuds för att underlätta och förkorta handläggningstiderna i ett senare skede och minska behovet av ändringsansökningar till EPM.
Kontakta den biobank/biobanksamordnare i den region ansökan avser för mer infomation.

Kontaktuppgifter till biobanker och biobanksamordnare

Skicka in etikansökan

Information om ansökan om etikprövning och hur den ska skickas in finns hos Etikprövningsmyndigheten (EPM)

EPMs webbplats