Personal vid provtagande enhet

I vården tas prov dagligen på provgivare och vissa prov kan komma att sparas i biobank. Patienter/provgivare ska få information om biobankslagen och därefter tillfrågas om samtycke till att prov sparas och för vilka ändamål de får användas.

Huvudmannen (vårdgivaren) är ytterst ansvarig för att rutiner för information och samtycke finns och fungerar.

Det är av stor vikt att patienter/provgivare möts av samma rutiner och information oavsett var i landet de besöker vården. Därför har regionerna tillsammans utarbetat en informations- och samtyckesordning för hela landet.

Verksamhetschef

Verksamhetschef för öppen eller sluten vård har ansvar för att informations- och samtyckesordningen tillämpas.

Detta innebär att verksamhetschefen:
– fastställer, implementerar och upprätthåller ändamålsenliga rutiner så att biobankslagen och regionernas gemensamma informations- och samtyckesordning följs.
– fastställer, implementerar och upprätthåller system för avvikelsehantering.

Provtagare

Den som ordinerar prov eller tar ett prov är ansvarig för att information ges och samtyckesbeslut inhämtas.

Informations- och samtyckesansvariga (ISA) kan vara läkare, tandläkare, barnmorska, sjuksköterska, undersköterska eller biomedicinsk analytiker.