Lämna prov

Det finns flera tillfällen i hälso- och sjukvården då du behöver lämna prov, oftast blodprov eller vävnadsprov. Vi förklarar varför det är viktigt att spara prov men också vilka rättigheter du har som provgivare/patient vid sparandet av prov.

De flesta biobanksprov som tas i hälso- och sjukvården är rutinprov. Efter att dessa prov har analyserats är det vanligt att de kastas medan vissa prov sparas i en biobank hos din vårdgivare, exempelvis ett sjukhus eller en vårdcentral. 

Varför ska man spara biobanksprov?

Prov sparas framför allt för att du som patient ska få så bra och säker vård som möjligt. Det kan handla om att den som ställer diagnos kan behöva jämföra ett nytt prov med ett tidigare sparat prov från dig, något som är vanligt vid infektionssjukdomar men också cancer där sparade prov påverkar läkarens val av behandling. Genom sparade prov kan vården också i efterhand kontrollera om ett tidigare svar från en analys eller diagnos var korrekt. På detta sätt är sparade prov också en garant inte bara för bra vård utan också att du får rätt vård.

Kort sagt innehåller biobanksprov viktig information som kan hjälpa både vårdpersonal och forskare att förstå sjukdomar och virus men också utveckla nya mediciner och läkemedel. Det finns flera exempel på viktiga upptäckter genom biobanksprov, inte minst HPV-vaccinet som kunde tas fram tack vare sparade prov. Ett annat exempel är PKU-prov som tas på nyfödda barn i Sverige sedan 1970-talet och än idag gör att barn som föds slipper att utveckla en rad allvarliga sjukdomar. 

Vem bestämmer vilka prov som sparas?

I första hand är det alltid du som bestämmer om provet får sparas. Är du osäker på om du vill spara ditt prov kan det vara bra att spara provet tills vidare. Du kan när som helst ändra dig genom att skicka in en underskriven nej-talong för att begränsa ditt samtycke.

Biobank Sverige har tagit fram informationsmaterial där du kan läsa mer om sparandet av prov, bland annat broschyren “Biobanken – resurs för livet”. Vill du veta mer om hur biobanksprov används i forskning kan du läsa våra Forskarporträtt. Det finns också ytterligare information på 1177 om betydelsen av prov men också biobankslagen samt specifik biobanksinformation för varje region.

Detta gäller för dig som lämnar prov

Enligt biobankslagen ska du i samband med att du lämnar prov få frågan om du samtycker till att provet sparas i en biobank. Du ska också få information om hur provet kan komma att användas. Om du väljer att spara ditt prov ska provet och tillhörande information alltid förvaras på ett säkert sätt. Det handlar både om att provet inte ska förstöras och att obehöriga inte ska kunna komma åt varken prov eller information. Ett exempel på detta är personuppgifter som hör till ditt prov. Denna typen av information skrivs in i patientjournalen och i särskilda register över prov och skyddas av dataskyddsförordningen (GDPR), offentlighets- och sekretesslagen, patientsäkerhetslagen samt patientdatalagen. Det är viktigt att veta att prov från biobanker inte får lämnas ut i vinstsyfte och det är förbjudet att handla med prov från en människa.

Forskning på biobanksprov måste godkännas

Forskningsstudier som görs på biobanksprov måste alltid godkännas av Etikprövningsmyndigheten. I varje enskilt fall gör myndigheten en noggrann bedömning av hur viktig studien är jämfört med eventuella risker. Etikprövningsmyndigheten utvärderar bland annat om proverna kan användas i forskningen utan att den som har lämnat proverna påverkas negativt. Läs mer om etikprövning på Etikmyndighetens webbplats

Nej-talong – för dig som vill begränsa ditt samtycke

Integriteten är avgörande för provtagning och du har därför alltid rätt att säga nej eller begränsa användningen av ditt prov. Vill du begränsa ditt samtycke för användandet eller sparandet av ditt prov skickar du in en underskriven nej-talong, ett dokument som finns vid provtagningen men som också kan laddas ner här på vår webbplats. Att skicka in en nej-talong är viktigt eftersom biobanken måste förstå exakt vad du säger nej till för att kunna begränsa användningen av ditt prov eller för att få provet kasserat (förstört). Viktigt att komma ihåg är att ett prov som kasseras kan aldrig komma tillbaka utan är borta för alltid.

Kontakt vid frågor

Om du har frågor om biobankslagen, hantering av prov eller nej­-talonger är du alltid välkommen att vända dig till biobankssamordnaren i din region. Kontaktuppgifter Biobankssamordnare

Rekommenderade sidor

Forskarporträtt

Ta del av forskarnas egna berättelser som alla bygger på biobankning.

Biobankning

Vi förklarar vad som menas med biobank  och värdet av att de finns.

Arbete med biobanksprov

Vi förklarar ansvar vid hantering och information om biobanksprov.