Om Biobank Sverige

Biobank Sverige är en nationell infrastruktur för biobankning där hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer samverkar för en god vård och forskning.

Biobank Sverige består av en nationell Styrgrupp, med representanter utsedda av regiondirektörer och rektorer för universitet med medicinsk fakultet och med representation från näringslivets branschorganisationer, en strategisk Beredningsgrupp, tre arbetsutskott och ett nationellt nätverk med regionernas biobankssamordnare. I Biobank Sverige, som stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, ingår även representanter från patientorganisationer. Biobank Sverige har även ett nära samarbete och gemensam styrgrupp med Genomic Medicine Sweden (GMS)

Adress

Biobank Sverige 
c/o Regionalt biobankscentrum Uppsala Örebro samverkansregion
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala Kontakt

Arbetsutskott 1 (AU1):

Består av ordförande för Biobank Sverige samt chefer för Regionala biobankscentrum (RBC).

Möten: ca 10 gånger/år
Kontakt AU1: Kontakta ditt Regionala biobankscentrum.

Arbetsutskott 2 (AU2):

Består av representanter från operativ biobanksservice.

Möten: ca 10 gånger/år Kontakt AU2: Anna Beskow

Arbetsutskott 3 (AU3):

Består av representanter från universitet med medicinsk fakultet som utses av Rektor samt representanter från näringsliv som utses gemensamt av Swedish Medtech, Swedish Labtech, SwedenBio och LIF. Representanter för patientgrupper håller på att ses över.