forskning
Switch to english language
x
forskning
English
Till startsidan för Biobank Sverige

Kohorter

I Sverige finns flera stora biobankskohorter som helt eller delvis
samlats in av specifika forskare eller forskargrupper. I en kohort kan personer följas över tid, vilket är av stort värde. Genom att koppla prov till hälsoregister möjliggörs upptäckt av riskfaktorer eller sjukdomsmarkörer som i förväg, innan personen blivit sjuk, går att spåra i provet.

Forskningsprovsamlingarna består till stora delar av blod/plasma
eller serum, men kan också innefatta RNA/DNA, urin, saliv eller vävnad. Samtycke från patienten/provgivaren inhämtas vid provtagning och för att prov ska få användas i forskning krävs även godkännande från etikprövningsmyndigheten.

Prov kan ofta göras tillgängliga för forskargrupper och företag som inte varit delaktiga i provinsamlingen. Att använda befintliga provsamlingar för forskning har praktiska fördelar. Forskningsprojektet kan få en kortare uppstartsfas och det går att dra nytta av att resurser redan är lagda på att karaktärisera och kvalitetskontrollera prov. Den största fördelen är  vanligtvis att det går att studera människor över tid, t.ex. att jämföra ett blodprov från tiden då man var frisk med senare blodprov. En annan stor fördel är att kohorten vanligtvis innehåller lämpliga prov för att jämföra sjuka med friska.

Besök BBMRI-ERIC Directory för mer detaljerad information om kohorter >>

Hälsokohorter

Cancer

Diabetes

Hjärta och Kärl

Reumatologi, immunsjukdomar

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: