Nationella register och kvalitetsregister

I Sverige finns flertal nationella register och kvalitetsregister med personanknutna uppgifter intressanta för forskning. Här kan du hitta information och länkar till register intressanta ur forskningssynpunkt.

Information om register i Sverige

Vetenskapsrådet har sammanställt information om olika register, hur data för forskning begärs ut och om gällande lagstiftning. Information riktar sig till forskare som vill använda registerdata i sin forskning. För mer information se www.registerforskning.se >>

Nationella myndighetsregister

Av stort intresse för forskning bland de nationella myndighetsregistren är befolknings-och socioekonomiska register, hälsodataregister och befolkningsbaserade enkät-och intervjuundersökningar. Merparten av dessa register finns hos Statistiska Centralbyrån (SCB) se www.scb.se >> och Socialstyrelsen se www.socialstyrelsen.se >>

Register inom universitet

Det finns register som skapats inom specifika forskningsprojekt (forskargenererade register). Det finns också stora forskningsdatabaser/kohorter som kan betraktas som en slags infrastruktur. Ur ett internationellt perspektiv är svenska kohorter mycket användbara då utfallshändelser kan inhämtas från offentliga register såsom läkemedelsregistret, slutenvårdsregistret, cancerregistret och dödsorsaksregistret, vilket möjliggör en komplett uppföljning av individer.

Vissa av dessa register finns hos Svensk Nationell Datatjänst (SND) se www.snd.se >>och ett antal större kohorter finns med i Cohorts.se www.cohorts.se >>  

Du hittar också länkar till flertal svenska kohorter HÄR >>

Register inom hälso- och sjukvården

Idag finns 108 nationella kvalitetsregister som drivs inom ramen för hälso- och sjukvården med en region som personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA). Registren används för förbättringsarbete och uppföljning av vården samt forskning. Kvalitetsregistren innehåller personanknutna uppgifter om hälso- och sjukvård, exempelvis diagnos, behandling och resultat av behandling. För att få tillgång till data ur ett nationellt kvalitetsregister krävs att CPUA fattar beslut om att data kan lämnas ut. För mer information se www.kvalitetsregister.se >>