Vad ska ett MTA eller motsvarande innehålla enligt biobankslagen?

Ett MTA eller motsvarande ska innehålla uppgifter

  • om ändamålet med tillgängliggörandet, och
  • vad som ska ske med prov efter att åtgärden har utförts.

I avtalet ska det också finnas två villkor för tillgängliggörandet;

  1. att prov som finns bevarat hos mottagaren ska, om den biobanksansvarige begär det, återlämnas eller omedelbart förstöras. Om det inte är möjligt att förstöra ett prov utan att andra prov förstörs ska det avidentifieras.
  2. att mottagaren inte använder prov för något annat än det angivna ändamålet.

Ett exempel på när prov på biobanksansvariges begäran ska återlämnas eller omedelbart förstöras är när en provgivare hör av sig till biobanken och meddelar att denne återkallar sitt samtycke till bevarandet av prov. Den biobanksansvariga ska se till att provgivarens rättigheter tas till vara trots att provet befinner sig hos mottagaren.