Vad gäller för att använda prov från beslutsoförmögna i forskning? 

Vårdprov som samlas in när provgivaren är beslutsoförmögen får användas för provgivarens egen vård eller behandling men även för kvalitetssäkring och utvecklingsarbete inom ramen för hälso- och sjukvårdsverksamhet. Prov kan inte användas för något annat ändamål än ovan om inte nytt samtycke kan inhämtas. Översyn gällande det sista pågår*.

Biobankslagen hindrar dock inte att prov från beslutsoförmögna kan samlas in och bevaras för forskning med stöd av etikprövningslagen eller EU-förordning om kliniska prövningar om humanläkemedel (536/2014). Båda dessa lagstiftningar medger att prov från beslutsoförmögna under vissa förhållanden medger att får samlas in, bevaras och användas för forskning.

* Enligt socialutskottet bör regeringen se över om det finns skäl att föreslå nya regler när det gäller forskning på prover från personer som inte kan fatta egna beslut. Därför föreslår utskottet att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att se över reglerna när det gäller sådan forskning. Syftet med en sådan översyn är att säkerställa att lagen medger att prover i vissa fall och under vissa förutsättningar ska kunna bevaras för att användas i forskning samtidigt som ett tillfredsställande integritetsskydd tillgodoses.