Kan ett brett samtycke godkännas utifrån Dataskyddsförordningen (GDPR)?

Ja, enligt skäl 33 i ingressen:

”Det är ofta inte möjligt att fullt ut identifiera syftet med behandlingen av personuppgifter för vetenskapliga forskningsändamål i samband med insamling av uppgifter. Därför bör registrerade kunna ge sitt samtycke till vissa områden för vetenskaplig forskning, när vedertagna etiska standarder för vetenskaplig forskning iakttas. Registrerade bör ha möjlighet att endast lämna sitt samtycke till vissa forskningsområden eller delar av forskningsprojekt i den utsträckning det avsedda syftet medger detta”.

När ett brett syfte beskrivs råder vi att man är specifik i informationen avseende processen kring forskningen. Det kan till exempel handla om att samarbete kommer att ske över gränser, kommersiella partners kommer att vara inblandade eller att genanalyser kommer att göras.

Den Europeiska Dataskyddsstyrelsen (tidigare artikel 29-gruppen) kommer att utfärda ytterligare riktlinjer, likaså den kommande uppförandekoden (Code of Conduct).