Avidentifierade och avidentifiering av prov – vad gäller? 

Biobankslagen gäller inte prov som är avidentifierade. Med avidentifierat prov avses prov vars ursprung varken direkt eller indirekt kan härledas till den människa eller det foster provet härrör från.

Samtycke krävs inte för att avidentifiera prov. Biobankslagen säger dock att prov inte får avidentifieras för att användas för andra ändamål än de som provgivaren samtyckt till, dvs avidentifiering av prov får inte ske i syfte att kringgå biobankslagens uppställda krav.