allmänhet
Switch to english language
x
allmänhet
English
Till startsidan för Biobank Sverige

Vilka prov omfattas av biobankslagen?

Biobankslagen omfattar prov som tagits inom hälso- och sjukvården och som kan härledas till en viss person. Biobankslagen reglerar användningen av dessa sparade prov med individens samtycke.

Sparade prov förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Personuppgifter som hör till provet noteras i patientjournalen och i särskilda register över prov. Alla personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, dataskyddslagen, offentlighets -och sekretesslagen, patientsäkerhetslagen och patientdatalagen.

Sparade prov får inte lämnas ut i vinstsyfte eftersom det är förbjudet att handla med prov från en människa.

Prov i forskning

Idag omfattas prov i forskningsstudier av biobankslagen. Alla forskningsstudier kräver godkänd etikprövning.

Från 1 januari 2019 kommer biobankslagen inte längre vara tillämplig på prover som är avsedda för forskning och som analyseras inom sex månader efter provtagningstillfället och förstörs omedelbart efter analysen. Lag (2018:1273).

Lagen är heller inte tillämplig på prover som rutinmässigt tas i vården för analys och som uteslutande är avsedda som underlag för diagnos och löpande vård och behandling av patient och som inte sparas en längre tid efter avslutad analys.

Vad får biobanksprov användas till?

I biobankslagens 2§ preciseras möjliga ändamål för sparade prov i biobanker

Förutom för vård och behandling och andra medicinska ändamål i en vårdgivares verksamhet får en biobank användas endast för ändamål som avser kvalitetssäkring, utbildning, forskning, klinisk prövning, utvecklingsarbete eller annan jämförlig verksamhet.

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: