Därför är det värdefullt att spara prov

Prov som sparas hjälper forskningen att förbättra sjukvården. Ditt prov kan bidra till bättre hälsa och sjukvård. Forskning får godkännas bara om den kan utföras med respekt för människovärdet. Därför måste alla forskningsprojekt först etikprövas och godkännas.

Cancervården är ett av många områden som har utvecklats avsevärt tack vare forskning och tillgången till både prov och information om patienter. Framtagandet av HPV-vaccinet är ett annat exempel som kunde tas fram tack vare sparade prov.

Om du vill veta mer om hur biobanksprov används i forskning kan du läsa våra FORSKARPORTRÄTT >>

Nedan följer fler exempel på varför det är bra att spara prov:

• För uppföljning av din framtida vård och behandling. En säkrare diagnos kan ställas genom att nya prov jämförs med sparade prov eller prov kan i ett senare skede behöva skickas till specialist för bedömning.

• För framtida generationers diagnos, vård och behandling, vid t.ex. ärftliga sjukdomar

• Med prov från många kan sjukdomar kartläggas och förebyggas.

• För att löpande utveckla bättre och säkrare analyser inom vården

• För utbildning av personal inom vården

• För medicinsk forskning som kan resultera i bättre möjligheter att förebygga och behandla sjukdomar. 

Personuppgifter och prov skyddas

Ditt sparade prov med tillhörande information ska förvaras på ett säkert sätt så att de ej förstörs och så att obehöriga inte kan komma åt dem.

Personuppgifter som hör till ditt prov noteras i patientjournalen och i särskilda register över prov och skyddas av dataskyddsförordningen (GDPR), offentlighets- och sekretesslagen, patientsäkerhetslagen och patientdatalagen.

Prov från biobanker får inte lämnas ut i vinstsyfte och det är förbjudet att handla med prov från en människa.

Film om insamling av prov i sjukvården

Uppsala Biobank har gjort en film om hur insamling av prov inom rutinsjukvård kan gå till