Biobanksinformation till allmänheten – länk

Det finns flera tillfällen i hälso- och sjukvården då du behöver lämna prov, oftast blodprov eller vävnadsprov. De flesta prov som tas i hälso- och sjukvården är rutinprov som inte sparas utan kasseras direkt efter analys.

Här har vi samlat informationsmaterial som du kan ladda ner och läsa mer om sparande av prov.

Det finns också på www.1177.se specifik biobanksinformation från den region som du tillhör.

Du kan läsa mer i broschyren ”Biobanken – resurs för livet” om bakgrunden till varför prov sparas i biobanker.

Viktig information till provgivare och patienter med anledning av testning av sjukdomen covid-19

Sjukdomen covid-19 har inneburit att det på regionernas sjukhus tas prov för att undersöka om patienter eller provgivare har sjukdomen covid-19 eller om de har utvecklat antikroppar mot viruset som orsakar covid-19 (SARS-CoV-2).

Det prov som tas för att undersöka sjukdomen är exempelvis blodprov, prov från näsa/svalg eller avföring. Prov som tas för att undersöka förekomst av antikroppar är framförallt blodprov.

Efter det att proven analyserats är det vanligt att proven kastas. Vissa av proven sparas i en biobank hos vårdgivaren. I biobankslagen står det hur proven får sparas och användas. Proven sparas framför allt för att patientens och provgivarens vård ska bli så bra och säker som möjligt.

Om prov ska sparas i biobank: Enligt biobankslagen ska du i samband med att du lämnar provet få frågan om du samtycker till att provet sparas i en biobank. Du ska också få information om hur provet kan komma att användas. Det är du själv som bestämmer om provet får sparas.  Du kan också begränsa för vilka ändamål som provet får sparas genom att skicka in en nej-talong.

Etikprövningsmyndigheten gör en bedömning av hur viktig studien är jämfört med eventuella risker med studien. Då bedömer myndigheten bland annat om proven kan användas i forskningen utan att den som har lämnat proven påverkas negativt.

Du kan läsa mer om biobankslagen på 1177 eller på Biobank Sveriges hemsida: www.biobanksverige.se

Du kan också ladda ner vår informationsflyer G1b – Ett sparat prov kan rädda liv på höger sida