Nyheter

FRÅN BIOBANK SVERIGE, OKTOBER 2020. #25
Biobank Sverige får 10 miljoner för samordning av covid-19-prov

Biobank Sverige får 10 miljoner för samordning av covid-19-prov

Biobank Sverige har fått finansiering från Vetenskapsrådet för att nationellt samordna biobankning och tillgång till prov kopplade till covid-19. Satsningen är på 10 miljoner kronor och medlen kommer att fördelas under åren 2020 - 2021. En nationell arbetsgrupp inom Biobank Sverige finns på plats sedan en tid tillbaka. Prov med koppling till sjukdomen covid-19 som samlas in i vården är …

» Läs mer

Utplock av prov till SCAPIS Biobank

Just nu pågår intensivt arbete vid de biobanksfaciliteter som hanterar prov inom SCAPIS-studien. Inom delprojektet SCAPIS genetik kommer helblod från samtliga 31 100 deltagare att plockas ut och transporteras till KI Biobank, som kommer att bli SCAPIS Biobank för helblod och DNA. DNA ska extraheras från helblod och helblodsbackup rör kommer att sparas för framtida bruk.  Alla deltagare ska analyseras med …

» Läs mer

Utveckling av elektroniskt samtycke för kliniska prövningar

Johan Sundström och Maria Storgärds vid Uppsala universitet har initierat utvecklingen av ett elektroniskt samtycke för kliniska prövningar. Arbetet är finansierat av Vinnova och Uppsala universitet och ingår i SweLifes projektportfölj för skalbara lösningar för bättre hälsa. Samtycket är tänkt att signeras med patientens BankID och studieläkaren kontrasignerar med SITHS kort. De två signaturerna lagras i en databas som kan …

» Läs mer

Provkvalitetsprojekt presenteras i november

En arbetsgrupp under ledning av Gunnel Tybring vid KI Biobank sammanställde under 2019 dokumentet ”Nationella riktlinjer för preanalytisk hantering av vätskebaserade prov för forskning” riktat till personal inom biobanker och laboratorieservice. Syftet är att harmonisera preanalytisk hantering av prov och därmed skapa förutsättningar för mer tillförlitliga och reproducerbara forskningsresultat. Rapporten belyser t ex tiden från provtagning till frys som en …

» Läs mer

Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning, SOU 2020:53

Den 2 september 2020 publicerades ett nytt delbetänkande av Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET) på regeringens hemsida. Antalsberäkning görs innan en forskningsstudie påbörjas, vid planering av forskningen, för att få en uppfattning om antal möjliga forskningspersoner och därmed studiens genomförbarhet. I detta skede behöver forskare inte veta vilka personerna är eller få närmare information om varje individ; några …

» Läs mer

Biobank Sverige deltar vid EBW-konferensen

EBW står för Europe Biobank Week och är Europas största sammankomst på temat biobankning. Den organiseras i samarbete mellan den europeiska biobanksinfrastrukturen BBMRI-ERIC och olika intresseorganisationer. I år äger konferensen rum mellan den 17 och 20 november och är för första gången helt digital. Detta har den positiva effekten att fler kommer kunna följa konferensen. Inom Biobank Sveriges VR-finansierade forskningsinfrastruktur …

» Läs mer

Är prov som tas i vården en allmän handling?

Frågan om prov som tas i vården är en allmän handling som kan lämnas ut, exempelvis för en brottsutredning uppkommer ganska ofta. Sophia Pagil, Biobank Sveriges jurist reder ut begreppen: En handling är en ”framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt” (2 kap. 3§ Tryckfrihetsförordningen). …

» Läs mer

Notiser

Ny dokumentgrupp inom Biobank Sverige

Den nystartade dokumentgruppen har ett pågående arbete med att se över alla dokument. I detta arbete har dokumenten A1 och C1 reviderade med ny information som har tillkommit eller ändrats de senaste åren. Andra dokument som har uppdaterats är:
Samtyckesdokumenten E1, E2a och E2b har blivit tillgänglighetsanpassade för att följa de nya riktlinjerna.
L1, N1a, M3 och K3 har blivit uppdaterad val och information som har att göra med om forskaren vill ha andra provuppgifter än provkod och att detta innebär att en menprövning krävs enligt lokal rutin.
Ändringsblanketten N2 har fått bredare användningsområde och kan nu även användas för ändringar av provtagningsperiod samt för byte av huvudprövare.

Utveckling av webbaserat hjälpmedel för forskare på biobanksverige.se

Inom Biobank Sverige pågår arbete med att utveckla ett webbaserat hjälpmedel som planeras publiceras under senare delen av 2020. Syftet med hjälpmedlet är att på ett pedagogiskt sätt vägleda och underlätta för användare som behöver information om biobankning och information om att ansöka om prov för forskning.
Biobank Sveriges förhoppning är att det ska bli enklare och mer lättöverskådligt att se vilken information som finns och att hjälpmedlet kommer till nytta för verksamma inom universitet, regioner och näringsliv, CRO företag eller läkemedelsindustrin, som behöver känna till procedurerna för att få tillgång till biobanksprov.

nbc-nyhetsbrev

Nordic Biobank Conference
– nytt datum!

Välkommen att delta i Nordic Biobank Conference 2022. För första gången arrangerar de nordiska länderna en gemensam konferens om biobankning. På grund av den pågående pandemin är konferensen framflyttad ett år. Nytt datum är 8 – 10 mars 2022.
Konferensen är en mötesplats för forskare och personal från hälso- och sjukvård, akademi och industri som arbetar inom eller intresserar sig för biobanksområdet. Under två dagar erbjuds ett vetenskapligt program med nationella och internationella föreläsare, seminarier, posterpresentationer och diskussioner på temat ”Current trends and challenges in the Nordic countries”.

När:

8–10 mars 2022


Var:

Svenska Mässan, Göteborg

Nordic Biobank Conference 2022 arrangeras av de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Biobank Sverige är värd för konferensen med lokal projektledning från Biobank Väst.

Aktuell information finns på konferensen webbsidor, biobanksverige.se/nbc
flaskor_transparent_660px
Vid frågor kontakta:
info@biobanksverige.se

Chefer för Regionala biobankscentrum
Norra regionen: Jenny Åkerblom (jenny.akerblom@regionvasterbotten.se)

Uppsala/Örebroregionen: Sonja Eaker (rbc@rbcuppsalaorebro.se)

Stockholm-Gotland regionen: Lena Brynne (biobankscentrum.lsf@sll.se)

Sydöstra regionen:
Gunilla Bergström (Gunilla.Bergstrom@regionostergotland.se)

Västra Götalandsregionen:
Linda Paulson (rbcvast@vgregion.se)

Södra sjukvårdsregionen:
Marie Sverud (Marie.B.Sverud@skane.se)

Ansvarig utgivare:
Sonja Eaker, Ordförande beredningsgruppen för Biobank Sverige (info@biobanksverige.se)
BiobankSverige-vit
linkedin twitter