x
Basic information in english

KONTAKT

DELA

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn

Multicenterstudier

För att underlätta avtalshanteringen vid multicenterstudier som omfattar nyinsamlade prov som utlämnas från flera landsting/regioners biobanker har multicenterprincipen tagits fram.

Vid ett utlämnande så överlämnas biobanksprov tillsammans med biobanksansvaret och förfoganderätten till den mottagande biobanken hos forskningshuvudmannen eller uppdragsgivaren.

Ett biobanksprov får endast utlämnas från sjukvårdshuvudmannens biobank till en mottagande biobank hos t.ex. forskare eller läkemedelsföretag och blir där en sekundär provsamling.

En sekundär provsamling får aldrig utlämnas vidare från den mottagande biobanken. Prov kan dock alltid skickas för analys inom eller utom landet.

Multicenterprincipen bygger på att hanteringen av avtal och beslut om utlämnande tas av ett Regionalt biobankscentrum (RBC) som via ett fullmaktsförfarande kan godkänna utlämnande av prov från landets alla landsting/regioner.

Ansökan om tillgång till biobanksprov vid multicenterstudier ska skickas till det RBC som finns i den sjukvårdsregion där etikprövningen är utförd.

Villkor för multicenterprincipen är:

  • Nyinsamlade prov*
  • Endast prov som utlämnas till en mottagande biobank
  • Godkänd etikprövning
  • Prövare/nationell koordinator måste kontakta e-biobank för att säkerställa spårbarheten

* Notera att nyinsamlade vävnadsprover som går via patologen räknas som arkiverat material och uppfyller därför inte villkoren.

För att privat vårdgivare ska kunna omfattas av biobanksavtalet krävs det att dessa tre villkor är uppfyllda:

  • huvudprövaren tillhör en region, ett landsting, en kommun, ett universitet eller en högskola
  • minst en av de ingående klinikerna/siterna tillhör ett landsting/region
  • en fullmakt tecknas mellan den privata vårdgivaren och en av landstingens/regionernas e-biobanker. Kopia på fullmakten biläggs ansökan.