forskning
Sök
Basic information in english
x
forskning
Sök
English
Nationella Biobanksrådet
BBMRI

Skicka prov på analys – Material Transfer Agreements (MTA)

Oavsett om prov har utlämnats eller om ansvaret kvarstår hos sjukvårdshuvudmannen kan prov skickas för analys inom eller utom landet.

Ett MTA (Material Transfer Agreement) reglerar parternas ansvar då biobankprov med tillhörande pseudonymiserade personuppgifter överförs från en huvudman till en annan.

När biobanksprov ska skickas för analys utanför den egna huvudmannen för forskningsändamål, utan att prov utlämnas, måste enligt biobankslagen följande villkor vara uppfyllda:

  • Studien ska vara godkänd av en regional etikprövningsnämnd och villkoren uppfyllda
  • Provgivaren ska ha givit sitt samtycke till att prov kan komma att skickas för analys inom Sverige eller utomlands om ej en etikprövningsnämnd har givit undantag för denna regel.
  • Rutiner och ansvar för pseudonymisering är fastställda
  • Biobanksavtal finns upprättat

Vilka avtalsmallar ska jag använda?

Det pågår revidering av Biobank Sveriges nationella avtalsmallar för att skicka prov på analys. Nya versioner kommer publiceras under 2018. Tillsvidare finns följande tillgängliga:

 

Om prov ska skickas på analys utomlands eller inom Sverige kan den avtalsmall som Biobank Sverige arbetat fram användas se bilaga L2a >>

Om prov ska skickas på analys inom Sverige från en huvudman till en annan, kan ett förenklat MTA användas se bilaga L2b >> Notera att denna överenskommelse inte kan användas om prov utlämnas.

Biobankslagen medger inte att svenska biobanksprov slutförvaras eller utlämnas till utländsk huvudman. Proven måste därför återsändas eller destrueras när de inte längre behövs för det ändamål för vilket de skickades.

svenska

LADDA NED

Ordlista

x

Gör en ny sökning: