forskning
Sök
Basic information in english
x
forskning
Sök
Basic information in english
Nationella Biobanksrådet
BBMRI

Skicka prov på analys – Material Transfer Agreements (MTA)

Oavsett om prov har utlämnats eller om ansvaret kvarstår hos sjukvårdshuvudmannen kan prov skickas för analys inom eller utom landet.

Ett MTA (Material Transfer Agreement) reglerar parternas ansvar då biobankprov med tillhörande kodade personuppgifter överförs från en huvudman till en annan.

När biobanksprov ska skickas för analys utanför den egna huvudmannen för forskningsändamål, utan att prov utlämnas, måste enligt biobankslagen följande villkor vara uppfyllda:

  • Studien ska vara godkänd av en regional etikprövningsnämnd och villkoren uppfyllda
  • Provgivaren ska ha givit sitt samtycke till att prov kan komma att skickas för analys inom Sverige eller utomlands om ej en etikprövningsnämnd har givit undantag för denna regel.
  • Rutiner och ansvar för kodning/pseudonymisering är fastställda
  • Biobanksavtal finns upprättat

Om prov skickas inom Sverige ska bilaga L2b användas. Om prov skickas utomlands ska bilaga L2a användas

Biobankslagen medger inte att svenska biobanksprov slutförvaras eller utlämnas till utländsk huvudman. Proven måste därför återsändas eller destrueras när de inte längre behövs för det ändamål för vilket de skickades.

LADDA NED

Ordlista

x

Gör en ny sökning: