allmanhet
Sök
Basic information in english
x
allmänhet
Sök
Basic information in english
Nationella Biobanksrådet

Vilka prov omfattas av biobankslagen?

Biobankslagen omfattar prov som tagits inom hälso- och sjukvården och som kan härledas till en viss person. Biobankslagen reglerar användningen av dessa sparade prov med individens samtycke.

Sparade prov förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Personuppgifter som hör till provet noteras i patientjournalen och i särskilda register över prov. Alla personuppgifter skyddas av sekretesslagen och patientdatalagen.

Sparade prov får inte lämnas ut i vinstsyfte eftersom det är förbjudet att handla med prov från en människa.

Prov som tagits för en forskningsstudie (som godkänts av en etisk prövningsnämnd och provgivaren samtyckt till att delta i) omfattas av biobankslagen.

Rutinprov inom vården (prov som inte sparas längre än två månader efter avslutad analys) har undantagits från lagen.

Vad får biobanksprov användas till?

I biobankslagens 2§ preciseras möjliga ändamål för sparade prov i biobanker.

  • Vård, diagnostik, behandling och andra medicinska ändamål i en vårdgivares verksamhet
  •  Kvalitetssäkring (att prov används för att undersöka säkerheten i en analysmetod)
  • Utbildning inom vården
  • Utvecklingsarbete (att prov används för att etablera ny metodik eller att undersöka om resultaten av en ny analysmetod är adekvata för vårdens behov)
  • Forskning och klinisk prövning
  • annan därmed jämförlig verksamhet

 

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: