allmanhet
Sök
Basic information in english
x
allmänhet
Sök
English
Nationella Biobanksrådet

Vilka prov omfattas av biobankslagen?

Biobankslagen omfattar prov som tagits inom hälso- och sjukvården och som kan härledas till en viss person. Biobankslagen reglerar användningen av dessa sparade prov med individens samtycke.

Sparade prov förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Personuppgifter som hör till provet noteras i patientjournalen och i särskilda register över prov. Alla personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, dataskyddslagen, offentlighets -och sekretesslagen, patientsäkerhetslagen och patientdatalagen.

Sparade prov får inte lämnas ut i vinstsyfte eftersom det är förbjudet att handla med prov från en människa.

Prov i forskningsstudier omfattas av biobankslagen. Alla forskningsstudier kräver ett godkännande av en etikprövningsnämnd.

Prov som inte sparas längre än två månader efter avslutad analys har undantagits från lagen.

Vad får biobanksprov användas till?

I biobankslagens 2§ preciseras möjliga ändamål för sparade prov i biobanker

Förutom för vård och behandling och andra medicinska ändamål i en vårdgivares verksamhet får en biobank användas endast för ändamål som avser kvalitetssäkring, utbildning, forskning, klinisk prövning, utvecklingsarbete eller annan jämförlig verksamhet.

svenska

LADDA NED

Länkar

Ordlista

x

Gör en ny sökning: